Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Článok I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovatelia osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon “) je musclebeast.sk (ďalej len „ prevádzkovateľ “).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú email: info@musclebeast.sk
 3. Osobné údaje znamenajú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo podľa jedného alebo viacerých špecifických prvkov fyzického, fyziologického, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby.

Článok II

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Článok III.

Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nebol objednaný tovar alebo služba.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju vykonať prevádzkovateľom,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít.

Článok IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • účasť na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • poskytovanie služieb prevádzkovania e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečenie marketingových služieb.

Článok VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v zákone máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, prípadne obmedzenie spracúvania podľa § 24 zákona,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 zákona,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa § 27 zákona,
 • právo na prenosnosť údajov podľa § 26 zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Článok VII

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom online formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu obchodných podmienok zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň Vám zašle novú verziu týchto obchodných podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 5.9.2018.

Nákupný košík
Návrat hore