Obchodné podmienky

Všetky produkty dostupné na webovej stránke musclebeast.sk sú predávané výhradne na účely laboratórneho výskumu a skúmania.. Nie sú určené na priame konzumovanie.Výrobca sa dištancuje od zodpovednosti za následky spôsobené nesprávnym dávkovaním, použitím v akomkoľvek zníženom zdravotnom stave, v kombinácii s alkoholom, drogami alebo omamnými látkami. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.

Produkty predávané na webe: musclebeast.sk sú určené výhradne na laboratórne a výskumné účely. Nie sú určené na priamu konzumáciu. Výrobca sa dištancuje od zodpovednosti za následky spôsobené nesprávnym dávkovaním, používaním pri akomkoľvek narušenom stave zdravia, v kombinácii s alkoholom, drogami alebo narkotickými látkami.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi PIN – Star, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), IČO 05448972, Spisová značka: C 263802/MSPH Městský soud v Praze, Česká republika, (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.musclebeast.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 588 a nasl. v spojení s ustanovením § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „OZ“).

Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje sa riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, majú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

“Kupujúci” je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového obchodu www.musclebeast.sk (ďalej len “kupujúci”).

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť doručený objednaný tovar (ďalej len „príjemca“).

“Tovar” je produkt objednaný prostredníctvom internetového obchodu www.musclebeast.sk (ďalej len “tovar”).

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

  • dodať tovar príjemcovi v dohodnutom množstve a kvalite,
  • umožniť príjemcovi nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.

Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný:

  • zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednaní tovaru,
  • nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,
  • v objednávke uviesť úplne a presne všetky požadované údaje.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi uvedenému v objednávke v množstve, kvalite, čase a mieste určenom kupujúcim.

OBJEDNÁVKA – UZAVRETIE ZMLUVY

Kupujúci má možnosť si vybrať tovar v internetovom obchode www.musclebeast.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý sa v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov považuje za zmluvu uzavretú na diaľku, vzniká potvrdením predávajúceho (e-mailom) kupujúcemu. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu vznik zmluvného vzťahu najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky. Všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky budú kupujúcemu zaslané na uvedenú emailovú adresu.

Kupujúci je povinný pravdivo a presne vyplniť všetky údaje v objednávke, v opačnom prípade zodpovedá za nedodanie tovaru alebo akúkoľvek škodu, ktorá vznikne predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplných údajov.

Kupujúci dostane potvrdzujúci email o vykonanej objednávke.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávku je možné bezplatne stornovať až do jej potvrdenia zaslaním emailu predávajúcemu (info@musclebeast.sk).

Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení maximálneho úsiliu nie je možné dodať tovar kupujúcemu v požadovanom termíne alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. www.musclebeast.sk.

V prípade už zaplatenej kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu na ním uvedený účet do 14 dní od právoplatného stornovania objednávky.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká (v zmysle § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (zákon č. 122/2013 Z. z.). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovaru tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností, a fungovanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predajcovi.

Keďže v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou z dôvodu zaobchádzania s ním inak, ako je potrebné zistiť

ich charakteru, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená len pomerná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je potrebné zaslať vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy e-mailom na adresu info@musclebeast.sk alebo poštou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť tovar na vlastné náklady bezpečným spôsobom (Packeta, kuriérom, osobne…) na adresu, ktorá mu bude oznámená písomne alebo elektronicky. . Dôrazne odporúčame tovar poistiť.

Tovar je potrebné zaslať späť spolu so všetkými dokladmi súvisiacimi s predmetným tovarom, ktoré kupujúci obdržal pri jeho kúpe, doručení a prevzatí.

V prípade porušenia obalu u výživových doplnkov nie je možné z hygienických dôvodov tovar vrátiť.

DODACIE PODMIENKY

Kupujúci má nasledujúce možnosti doručenia:

  • kuriérskej spoločnosti

Skladový tovar je zvyčajne expedovaný do 48 hodín od prijatia objednávky.

V prípade, že tovar uvedený v objednávke nie je skladom, bude kupujúci informovaný.

Kupujúci je povinný prevziať tovar od prepravcu. Odporúčame skontrolovať neporušenosť balíka, počet balíkov a v prípade nezrovnalostí ihneď kontaktovať predajcu.

Faktúra, daňový doklad bude vložený do balíka.

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru. Ceny uvedené v e-shope sa môžu líšiť a kupujúci nemá právo dodatočne požadovať inú cenu, ako bola cena vopred dohodnutá.

Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za tovar. Objednávka tovaru a jeho následný nákup prebieha prostredníctvom e-shopu v krokoch, spôsoboch a postupnosti v ňom uvedených.

Kupujúci môže zaplatiť za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, a to prostredníctvom:

  • Platba v hotovosti – na dobierku – spoplatnené 3€

Výška poštovného podľa hodnoty objednávky je nasledovná:

  • Nákup do 150 € – poštovné 3,00 €
  • Pri nákupe nad 150 € neplatíte poštovné

ZÁRUKA

Prevádzkovateľ poskytuje na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný sa pred prvým použitím tovaru oboznámiť s návodom a záručnými podmienkami.

Kupujúci má právo uplatniť si u prevádzkovateľa záruku len v prípade, že tovar vykazuje vady zavinené výrobcom, nie je po záručnej dobe, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u prevádzkovateľa. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci poškodený tovar opraviť v rámci záruky a ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady spojené s vykonaním služby. zásahy a opravy takéhoto tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nevyhovujúcich, t.j. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávne zaobchádzanie a používanie tovaru, nesprávne zaobchádzanie s tovarom. tovaru, neodborná montáž. Všetky zákonne reklamované opravy sú počas záručnej doby bezplatné. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku v záručnej dobe inou ako oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo nevrátiť peniaze za takýto tovar a právo nevymeniť ho za iný produkt.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou, živelnou pohromou, násilným poškodením, poveternostnými vplyvmi alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade potreby opravy alebo výmeny tovaru je kupujúci povinný zaslať tovar výlučne prostredníctvom Packeta, prípadne kuriérom na adresu, ktorá mu bude oznámená písomne alebo elektronicky. Tovar musí byť dobre zabalený, so všetkými náležitosťami, aby nedošlo k jeho prípadnému poškodeniu.

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za spracúvanie osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ internetového obchodu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)

Viac informácií o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

SÚBORY COOKIES

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webových stránok.

Viac informácií o súboroch cookie nájdete na tomto odkaze.

ZODPOVEDNOSŤ

Podmienkou platnosti kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky ani za jej omeškanie v prípade, že k nedoručeniu došlo v dôsledku nedostatkov na strane kupujúceho, napríklad nesprávne uvedená adresa kupujúceho pre doručenie tovaru, nesprávne uvedená telefonický kontakt na kupujúceho, prípadne nesprávne uviedol akékoľvek iné údaje, ktoré sa ukázali ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu dodaniu tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ak bol tovar odmietnutý prevziať osobou, ktorej mal byť podľa údajov v objednávke kupujúceho doručený.

Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, nebola dostupná.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy prehlasuje, že spĺňa podmienku veku 18 rokov.

Ak objednaný tovar nemôže predávajúci dodať z dôvodov na strane predávajúceho, bude kupujúcim zaplatená kúpna cena vrátená na bankový účet kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.

ALTERNATÍVNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV

Na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu možno použiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Adresa na podávanie žiadostí v elektronickej podobe Slovenskej obchodnej inšpekcii je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť napr.: – ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; – ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné len s vynaložením neprimeraného úsilia a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporov znáša každá zo sporových strán samostatne bez možnosti ich náhrady.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.musclebeast.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom.

Kupujúci vyhlasuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.12.2023.

Nákupný košík
Návrat hore